Työnohjaus

Työnohjaus käsitteenä ja toimintana määritellään monin eri tavoin, johtuen työnohjauksen kehittymisestä samanaikaisesti useilla eri aloilla, toisistaan riippumatta.

Työnohjauksemme lähtökohtina ovat oivaltavat ja ymmärrystä edistävät luovat prosessit – konkretisoivat työtavat, jotka pohjaavat kokemukselliseen oppimiseen sekä vuorovaikutukseen. Käytämme pien- ja suurryhmädynamiikkaa ja siellä hyödyntäen työyhteisö- ja organisaatiokäyttäytymisen tutkittuja lainalaisuuksia. Lähtökohtina taustalla ovat prosessi-, systeeminen-, psykodynaaminen-, työyhteisö- ja organisaatioteoreettinen ajattelu. Käytössä olevat työnohjausmuodot ovat yksilö-, ryhmä-, vertais- ja työyhteisötyönohjaukset. Työskentely tapaamisissa voi pohjautua joko teema-, case-, asia- tai asiakaspohjalle.

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Yksilöohjauksessa työnohjaukseen osallistuu nimensä mukaisesti yksilö yksin ja saa siten ohjaajan huomion täysin itselleen. Ohjauksen painopiste on yksilön työtaidoissa, kehittymisessä sekä jaksamisessa suhteessa työnohjauksen alussa määriteltyyn tavoitteeseen. Työnohjauksen kesto on yleensä 45 minuuttia kerrallaan ja tapahtuu useimmiten kolmen viikon välein 12 kertaa vuodessa. Työryhmän tai koko työyhteisön tilannetta ei kuitenkaan voida avata yksilötyönohjauksen avulla.

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Ryhmätyönohjattavat ovat tietyn työyhteisön jäseniä, samaa tai eri ammattialaa edustavia, 3-8 jäsentä. He työskentelevät työnohjauksessa työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi siten, että kukin sen jäsenistä ottaa itse vastuun oman työnsä sekä itsensä johtamisesta työyhteisössä oppivana, kehittyvänä ja kehittävänä ihmisenä. Työnohjauksessa tarkasteltaessa ryhmän perustehtävää, toiminnan rakenteita, tunnemaailmaa sekä johtajuutta – on mahdollista kehittää koko työyhteisön toimintaa. Ryhmä kokoontuu yleensä 2*45 minuuttia kerrallaan noin 3 viikon välein ja prosessi kestää yleensä keskimäärin 1-3 vuotta.

VERTAISTYÖNOHJAUS

Vertaistyönohjauksessa ohjattavat ovat tasaveroisia ammattilaisia, yleensä samaa ammattikuntaa tai asemaa edustavia jäseniä. Ohjattavat voivat olla eri työyhteisöistä. Ryhmään voi kuulua 3-8 jäsentä, kuten ryhmätyönohjuksessakin.

Ohjauksessa painopiste on työn taidoissa, kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Ryhmä kokoontuu yleensä 2*45 minuuttia kerrallaan noin 3 viikon välein ja prosessi kestää yleensä keskimäärin 1-3 vuotta.

TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUS

Työyhteisötyönohjattavat ovat tietyn työyhteisön jäseniä ja ohjaukseen osallistuu koko työyhteisö. Työnohjauksessa he työskentelevät työyhteisönsä toiminnan toimivuuden kehittämiseksi. Ohjauksessa on tavoitteena työn tavoitteiden selkeyttäminen, saavuttaa toimiva työnjako, ristiriitojen käsittely. Lisäksi tiedotuksen sujuvuus sekä johtajuuden toimivuus ovat jatkuvasti arvioitavia asioita. Ryhmäohjauksesta poiketen työyhteisöntyöohjaukseen osallistuu myös esimies, ollen täten yksi työnohjauksen jäsenistä. Työntekijä voidaan velvoittaa osallistumaan työskentelyyn silloin, kun hänen poisjääntinsä voitaisiin katsoa haittaavan koko työyhteisön toimintaa ja kehittymistä. Ryhmä kokoontuu yleensä 2*45 minuuttia kerrallaan 2-3 viikon välein. Prosessi kestää yleensä keskimäärin noin 2-3 vuotta. Muutosprosessien hallinnassa työyhteisötyönohjaus on muutosprosessia tukeva, auttava sekä nopeuttava työväline. Työyhteisötyönohjausta käytetään myös tilanteissa, joissa työyhteisön perustehtävän tekeminen on vaarantunut tai kun ihmisten välille muodostunut konflikti on kärjistymässä. Tuolloin puhutaan konflikti- tai kriisityönohjauksesta.